🚚 Darmowa dostawa od 249 zł!
🛒 Kupujesz bezpiecznie
Szukaj
Trychodrogeria | Pogotowie Trychologiczne
Menu Menu
Konto Konto
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0

Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

WRAZ Z REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 

 1. DEFINICJE.
 2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.
 3. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 4. DANE OSOBOWE.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

I.   DEFINICJE.

 

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

 

BOK: biuro obsługi klienta, funkcjonujące w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerem telefonu (+48) 579 633 829 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) oraz adresem e-mail: sklep@trychodrogeria.pl.

Cena: kwota wyrażona w walucie polskiej (Złoty), którą Klient uiszcza za Produkt, zawierająca w sobie stawkę należnych obciążeń podatkowych w tym obowiązujący podatek od Towarów i Usług VAT. W przypadku rozbicia kwoty na dwie części składowe – część główną i część stanowiącą obowiązujący podatek od towarów i usług VAT – cenę stanowi łączna wartość tych części.

Gabinet – podmiot trzeci świadczący usługi trychologiczne, który na podstawie odrębnej umowy z Usługodawcą ujawnia i promuje swoje usługi (Produkty) w Sklepie Internetowym i umożliwia zawieranie Umów o świadczenie usług z Klientem w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Hasło: niezbędny do autoryzacji w trakcie rejestracji i dalszego użytkowania Konta Klienta ciąg znaków alfanumerycznych, ustalony przez Klienta na etapie rejestracji Konta lub przydzielony tymczasowo przez Usługodawcę z przeznaczeniem do samodzielnej zmiany przez Klienta.

Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług z Gabinetem lub Umowę o świadczenie usług elektronicznych z Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego i Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Kodeks Cywilny – obowiązująca Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Konsument: Klient będący osobą fizyczną, dla której zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług z Gabinetem lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto: udostępniana Klientowi przestrzeń internetowa, zabezpieczona Loginem i Hasłem, funkcjonująca w ramach działalności Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może korzystać, w ramach Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z dodatkowych funkcjonalności.

Login: ustalony przez Klienta indywidualny identyfikator, który jest jednym z dwóch elementów autoryzacji w celu rejestracji i dalszego użytkowania Konta.

Newsletter – bezpłatne, cykliczne informacje Usługodawcy/Sprzedawcy na temat Sklepu Internetowego, wysyłane Klientom po wyrażeniu przez nich zgody na wskazany adres poczty elektronicznej.

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi, tj. zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jej prawidłowe funkcjonowanie), (2) treść cyfrowa lub (3) usługa (w tym usługa cyfrowa i inna niż cyfrowa) będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344). Regulamin sklepu internetowego Trychodrogeria umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej [strona internetowa] w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na samodzielnym utworzeniu przez Klienta lub na żądanie Klienta przy udziale Sprzedawcy i Klienta obecnego u Sprzedawcy w miejscu prowadzenia sprzedaży lub odbioru Produktów, Konta, dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.

Sklep Internetowy – całość strony internetowej znajdującej się pod adresem www.trychodrogeria.pl oraz www.pogotowietrychologiczne.pl wraz z wszystkimi podstronami, składająca się z dwóch funkcjonalności: z możliwości zawierania Umów Sprzedaży ze Sprzedawcą oraz, za pośrednictwem Usługodawcy, zawierania Umów o świadczenie usług z Gabinetem.

Sprzedawca - Aleksander Rutkowski, właściciel marki Trychodrogeria i Pogotowie Trychologiczne, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Commercio Aleksander Rutkowski” ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Lubieniu Kujawskim, , adres: ul. Kłóbka 9a lok. 1, 87-840 Lubień Kujawski, NIP: 8881245756, REGON: 385661708, e-mail: sklep@trychodrogeria.pl, numer telefonu: (+48) 579 633 829 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

Strona – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

Umowa o świadczenie usług – stosunek prawny nawiązywany bezpośrednio przez Klienta z Gabinetem, przy pomocy Sklepu Internetowego, polegający na wybraniu konkretnej usługi (Produktu) w danym Gabinecie za pośrednictwem Sklepu Internetowego za ustaloną Cenę, wraz z dodatkowymi należnościami (jeżeli dotyczy) które zostaną przedstawione Klientowi przed złożeniem Zamówienia a także w ustalonej dacie przez Klienta i Gabinet.

Umowa Sprzedaży – stosunek prawny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawiązywany ze Sklepem Internetowym polegający na sprzedaży Produktów (niebędących przedmiotem Umowy o świadczenie usług) Klientowi za ustaloną Cenę, wraz z ujawnionymi Klientowi przed zawarciem umowy dodatkowymi należnościami – np. kosztami wysyłki.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługodawca - Aleksander Rutkowski, właściciel marki Trychodrogeria i Pogotowie Trychologiczne, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Commercio Aleksander Rutkowski” ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Lubieniu Kujawskim, , adres: ul. Kłóbka 9a lok. 1, 87-840 Lubień Kujawski, NIP: 8881245756, REGON: 385661708, e-mail: sklep@trychodrogeria.pl, numer telefonu: (+48) 579 633 829 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Portalu Internetowego.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, którym Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy lub Gabinetowi za pośrednictwem Sprzedawcy Cenę za wybrany przez siebie Produkt, zmierzające bezpośrednio do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług i określające istotne jej warunki.

 

 

II.   REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

 

 1. POSTANOWIENIE OGÓLNE.
 2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY I UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG.
 3. PŁATNOŚĆ.
 4. DOSTAWA.
 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca funkcjonuje w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, innych dokumentach zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego (Polityka Prywatności, Polityka cookies) i przepisach obowiązującego prawa.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY I UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG.

 

 

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz Ceny, stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Informacje o dostawie dostępne są na stronie sklepu internetowego w zakładce koszty dostawy pod linkiem: https://www.trychodrogeria.pl/koszty-dostawy oraz w zakładce Płatności pod linkiem: http://www.trychodrogeria.pl/platnosci.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
 4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (nabycie Produktu) za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego, dokonać wyboru Produktu i podejmować działania w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje.
 5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres do wysyłki (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym) (jeżeli dotyczy), numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, Produkt, liczba/ilość Produktu (jeżeli dotyczy), sposób dostawy Produktu (jeżeli dotyczy), ustalona data z Gabinetem w celu wykonania Zamówienia (jeżeli dotyczy) sposób płatności. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola: "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne ze zobowiązaniem się Klienta do zapłaty za Zamówienie.
 6. W przypadku skorzystania z serwisu płatniczego, Sklep udostępnia dane osobowe serwisowi (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, podany adres, numer zamówienia oraz opis i kwota płatności) w celu wykonania transakcji oraz potwierdzenia Sprzedawcy wykonania transakcji.
 7. Do złożenia zamówienia w sklepie Internetowym konieczna jest akceptacja przez Klienta postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego, Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zapoznanie się zasadami przetwarzania danych osobowych w Sklepie Internetowym (Polityka Prywatności, Klauzula Informacyjna i Polityka cookies) a także – w przypadku Zamawiania Produktów oferowanych przez Gabinet – dokumentacji tego Gabinetu w szczególności zamieszczonych przez Gabinet Regulaminów dotyczących własnego funkcjonowania.
 8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie:
  • potwierdza jego otrzymanie;
  • przyjmuje Zamówienie do realizacji, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem, gdyż w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży lub Umowa o świadczenie usług. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  • informuje Klienta w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z zamówionymi Produktami – np. informuje o możliwych działaniach w celu zrealizowania zamówienia; informuje o wydłużonym czasie oczekiwania na zamówione Produkty,
  • w przypadku braku możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji – informuje o anulowaniu zamówienia i szczegółach zwrotu ewentualnie już zapłaconej Ceny.
 9. Klient, po otrzymaniu potwierdzenia o realizacji Zamówienia od Sprzedawcy, w zakresie zawartej Umowy o świadczenie usług z Gabinetem, kontaktuje się z Gabinetem u którego zakupił wybraną usługę, w sposób opisany na Stronie Internetowej, posługując się otrzymanym potwierdzeniem w celu ustalenia daty wykonania usługi.
 10. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
 11. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym kody rabatowe upoważniające do zakupu Produktów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 12. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 

 1. PŁATNOŚĆ.

 

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • Za pobraniem;
  • Gotówką przy odbiorze osobistym;
  • Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu pod linkiem https://trychodrogeria.pl/kontakt, w podsumowaniu złożonego zamówienia oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia);
  • Przelewem on-line, nazywanym inaczej „szybką płatnością”, za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068).
  • Płatnościami odroczonymi za pośrednictwem serwisu PayPo - - PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 1.075.650 złotych, NIP: 5213705997, REGON: 362485126, adres e-mail: bok@paypo.pl, adres do doręczeń elektronicznych AE:PL-48263-64036-THSCJ22. PayPo jest instytucją pożyczkową wpisaną do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000135 oraz małą instytucją płatniczą wpisaną do rejestru małych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem MIP43/2019.
 2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem i przy odbiorze osobistym przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny powiększonej o dodatkowe koszty wskazane w Zamówieniu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa stanowi inaczej. Wykonanie umowy o świadczenie usług z Gabinetem w ustalonej dacie zależy od wcześniejszego opłacenia Zamówienia.
 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 4. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

 1. DOSTAWA – UMOWA SPRZEDAŻY.

 

 1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana w ciągu 24 godzin od zaksięgowania środków na koncie bankowym Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa Produktu nastąpiła   w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy Produktu w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 2. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Klient jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w Zamówieniu.
 3. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
 4. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce Koszty dostawy i płatności, pod linkiem http://trychodrogeria.pl/koszty-dostawy.
 6. Klient może również bezpłatnie odebrać zamówiony towar osobiście w punkcie darmowego odbioru.
 7. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór.
 8. W przypadku gdy przedmiotem  Umowy Sprzedaży jest Produkt będący treścią cyfrową lub usługą cyfrową, dostęp do Produktu udzielany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności poprzez np. udostępnienie treści lub usługi cyfrowej na Koncie Klienta w Sklepie Internetowym lub przesłanie unikalnego linku (adresu URL) umożliwiającego uzyskanie tego dostępu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 9. Korzystanie z Produktów – treści i usług cyfrowych dostępnych w Sklepie Internetowym możliwe jest przez czas określony umową, na warunkach licencyjnych obowiązujących dla danego Produkt zgodnie z informacjami podanymi w jego opisie, a w razie ich braku –  w sposób oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką, wyłącznie dla własnego, osobistego użytku Klienta. Jeżeli indywidualne warunki licencyjne Produktu nie stanowią inaczej, Klientowi na podstawie Umowy Sprzedaży nie przysługują żadne prawa autorskie do Produktu – treści i usług cyfrowych, a w szczególności nie ma on prawa do ich rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, Umowę o świadczenie usług z Gabinetem lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez:
  • Wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza odstąpienia od umowy;
  • Przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Trychodrogeria Pogotowie Trychologiczne, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 12, 90-131 Łódź ;
  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@trychodrogeria.pl;
  • W przypadku Umowy o świadczenie usług z Gabinetem – na adres Gabinetu, na adres elektroniczny Gabinetu lub w inny sposób wskazany przez Gabinet udostępniony Konsumentowi.
 2. Konsument traci prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu w zakresie Umowy o świadczenie usług w przypadku spełnienia świadczenia wynikającego z tej umowy przez upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Takie spełnienie świadczenia poczytuje się za wyraźną zgodę Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem tego terminu.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia jest dostępny na stronie Sklepu Internetowego pod linkiem https://trychodrogeria.pl/odstapienie-od-umowy lub przy wykorzystaniu wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy rozpoczyna się:
  • Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
  • Dla pozostałych umów (np. Umowa o świadczenie usług z Gabinetem) – od dnia potwierdzenia Zamówienia.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 8. W przypadku Produktu będącego treścią cyfrową lub usługą cyfrową stosuje się poniższe dodatkowe zasady – w pozostałym nieuregulowanym niżej zakresie znajdują zastosowanie pozostałe postanowienia paragrafu 5. Regulaminu:
  • W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu - treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie jego konta w Sklepie, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
  • W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 9. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży lub Umowa o świadczenie usług jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 10. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres Trychodrogeria Pogotowie Trychologiczne, ul. Gabriela Prezydenta Narutowicza 12, 90-131 Łódź, gdzie znajduje się punkt dystrybucji sklepu internetowego Trychodrogeria. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, nie należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni;
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o prawach konsumentów oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:
  • W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
  • W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. Stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
  • W przypadku reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. Stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 3. Reklamacje z tytułu przysługujących Klientowi roszczeń względem Produktu w związku z zawartą Umową Sprzedaży można składać pisemnie na trzy sposoby:
  • Wypełniając i wysyłając elektroniczny formularz reklamacji towarów zamieszczony na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce Reklamacje pod linkiem https://trychodrogeria.pl/reklamacje;
  • Wypełniając formularz reklamacji towarów zamieszczony w formacie PDF na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce Reklamacje pod linkiem http://trychodrogeria.pl/reklamacje, a następnie przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: sklep@trychodrogeria.pl ;
  • Wypełniając formularz reklamacji towarów zamieszczony w formacie PDF na stronie internetowej Sklepu Internetowego (załącznik 2) i w zakładce Reklamacje pod linkiem https://trychodrogeria.pl/reklamacje, a następnie przesłanie go w wersji papierowej na adres: Trychodrogeria Pogotowie Trychologiczne, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza, 90-131 Łódź.
 4. Przykładowy wzór formularza reklamacji towaru zawarty na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Reklamacje. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  • Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • Żądania sposobu wykonania reklamacji przez Sprzedawcę;
  • Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 6. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest zweryfikować stan przesyłki (opakowania, w którym dostarczono zamówiony Produkt) oraz zamówionego Produktu i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, poinformować niezwłocznie o tym przewoźnika - sporządzić protokół szkody, a następnie Sklep Internetowy (Sprzedawcę).
 7. Protokół szkody powienien zostać sporządzony niezwłocznie przy doręczeniu lub w przypadku uszkodzeń niwidocznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Protokół powieni zostać sporządzony na odpowiednim formularzu udostepnionym przez firmę kurierską, która dostarczyła przesyłkę i powienien zawierć: 
  • Datę i godzinę jego sporządzenia;
  • Datę i godzinę doręczenia;
  • Opis szkody i stanu przesyłki oraz informację o opakowaniu przesyłki. Zaleca się wykonanie dokumentacji fotograficznej uszkodzonej przesyłki.
 8. W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody, Sprzedawca ma prawo do nie uwzględnienia reklamacji.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podane przez Klienta wybrane dane kontaktowe przy uwzględnieniu formy złożenia reklamacji przez Klienta.
 10. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych gwarancją uprawnienia z tego tytułu można wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 11. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Trychodrogeria Pogotowie Trychologiczne, ul. Gabriela Narutowicza 12, 90-131 Łódź. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 12. Reklamacje związane z zawartą Umową o świadczenie usług z Gabinetem należy składać w zgodzie z procedurami wskazanymi w zaakceptowanej przed złożeniem Zamówienia dokumentacji Gabinetu. W sprawach Umów o świadczenie usług z Gabinetem każdorazowo odpowiedzialny jest Gabinet. Sprzedawca/Usługodawca jedynie pośredniczy w zawarciu umowy z Gabinetem działając w jego imieniu i na jego rzecz. W przypadku braku możliwości dojścia z Gabinetem do porozumienia w sprawie reklamacji – Sprzedawca/Usługodawca, może, na wniosek Klienta, w sposób niezależny pomóc rozstrzygnąć powstały spór.
 13. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 14. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356);
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  • Klient  może  złożyć   skargę   za   pośrednictwem   platformy   internetowej  ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

III.  REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

Mając na względzie obowiązującą Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wprowadza się regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który reguluje stosunki pomiędzy Usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną a Klientem korzystającym ze Sklepu Internetowego (Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną).

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE.
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH I ICH ŚWIADCZENIA.
 4. ZASADY PUBLIKOWANIA OPINII.
 5. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH.
 6. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 1. W ramach Sklepu Internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie Sklepu Internetowego oraz innych dokumentach zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego (m.in. Polityka Prywatności, Polityka cookies)
 2. Świadczenie przez Usługodawcę usług elektronicznych jest bezpłatne.

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE.

 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z usług elektronicznych takich jak:
  • Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym;
  • Możliwość składania Zamówień, za pomocą interaktywnego formularza (zawieranie Umów Sprzedaży ze Sklepem Internetowym, Umowę o świadczenie usług z Gabinetem) za pomocą Konta;
  • Korzystanie z Newslettera (informacje, informacje handlowe, zaproszenia do zawarcia umowy);
  • Możliwość publikowania opinii dla Klientów posiadających Konto.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH I ICH ŚWIADCZENIA.

 

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Umowa ta zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym zostaje zawarta na czas oznaczony w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie Produktu do koszyka); Umowa ta zostaje wykonana z chwilą złożenia Zamówienia, anulowania Zamówienia bądź usunięcia wszystkich Produktów z koszyka.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na Newsletterze zostaje zawarta z chwilą podania swojego adresu e-mail w miejscu oznaczonym jako Newsletter. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wystawieniu opinii w Sklepie Internetowym zostaje zawarta z chwilą wprowadzenia opinii do systemu i zostaje wykonana w momencie opublikowania opinii.
 5. Wymagania Techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • Komputer z dostępem do Internetu;
  • Dostęp do poczty elektronicznej;
  • Zalecana rozdzielczość monitora: co najmniej 1024x768 pikseli;
  • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej;
  • Urządzenia typu smartfon - system operacyjny Android lub IOS, przeglądarka internetowa na platformy mobilne.
 6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu Internetowego jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.
 7. Strona Sklepu Internetowego posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.
 8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej Sprzedawcy, Gabinetów i osób trzecich.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych sług elektronicznych.
 12. Regulaminy Sklepu Internetowego umieszczone są w sposób nieprzerwany na stronie internetowej www.trychodrogeria.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

 1. ZASADY PUBLIKOWANIA OPINII.

 

 1. Klient posiadający Konto może publikować opinie/inne treści o Produkcie w znajdującym się na stronie internetowej Sklepu Internetowego miejscu, po udzieleniu odpowiedzi na pytanie kontrolne mające na celu wyeliminowanie nadużyć (np. ataki zautomatyzowane). Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny.
 2. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.
 3. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 4. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca wymaga, aby przed opublikowaniem opinii przeszła ona jego weryfikację. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności treści opinii z Regulaminem, a co najważniejsze – czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym (np. sprawdzając, czy autor opinii znajduje się w bazie Klientów Sklepu), a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.
 5. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
 6. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów i nie stanowią opinii Sprzedawcy.
 7. Kupujący/klient obowiązany jest zamieszczać opinie nienaruszające obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym Trytchodrogeria.pl.
 8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.
 9. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opinie/treści Klientów.
 10. Osoba publikująca opinie/treści zobowiązuje się, że nie będzie naruszać obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczone treści w Sklepie Internetowym.

 

 1. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres: Trychodrogeria Pogotowie Trychologiczne, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 12, 90-131 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@trychodrogeria.pl;
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba że przepisy odrębne przewidują inny termin.
 3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podane przez Klienta dane przy uwzględnieniu formy złożenia reklamacji przez Klienta.
 4. W reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 

 1. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, w zakresie usług mu świadczonych (np. użytkowanie Konta przez Klienta, Newsletter) poprzez:
  • Samodzielne usunięcie Konta Klienta;
  • Samodzielne wypisanie się z Newslettera.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usług świadczonych Klientowi w przypadku naruszania udostępnionych Klientowi Regulaminów i w przypadku dostarczania/ publikowania/ propagowania/ popierania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Powyższe działanie Usługodawcy będzie polegało na natychmiastowym zablokowaniu lub usunięciu Klienta ze wszystkich świadczonych mu usług (np. Konto Klienta, Newsletter).
 4. Usługodawca i Klient mogą również zakończyć łączącą ich umowę o świadczenie usług elektronicznych za obustronnym porozumieniem.
 5. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

 

 

IV.  DANE OSOBOWE.

 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Sklep Internetowy jest: Aleksander Rutkowski, właściciel marki Trychodrogeria i Pogotowie Trychologiczne, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Commercio Aleksander Rutkowski” ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Lubieniu Kujawskim, , adres: ul. Kłóbka 9a lok. 1, 87-840 Lubień Kujawski, NIP: 8881245756, REGON: 385661708, e-mail: sklep@trychodrogeria.pl, numer telefonu: (+48) 579 633 829 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy Sprzedaży, Umowy o świadczenie usług z Gabinetem lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie internetowym w zakładce Polityka Prywatności, pod linkiem https://trychodrogeria.pl/polityka-prywatnosci.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, Umowy o świadczenie usług z Gabinetem lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. Dane niezbędne do zawarcia wyżej wskazanych umów podane są każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

 

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego i Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 3. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
 4. Zmiana Regulaminów:
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminów m.in. w przypadku: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
  • W wypadku gdyby zmiana Regulaminów skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminów w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulaminy Sklepu internetowego są dostępne pod adresem: www.trychodrogeria.pl/regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Regulaminy i inna dokumentacja Gabinetów, która wiąże Klienta po złożeniu Zamówienia jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego i możliwa do wglądu przed dokonaniem Zamówienia.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży, Umowy o świadczenie usług i umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje poprzez:
  • udostępnienie Regulaminów na stronach Sklepu Internetowego,
  • przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
  • w przypadku Umowy Sprzedaży także przez dołączanie do przesyłek w postaci paragonu lub faktury.
 7. Regulaminy wchodzą w życie z dniem 2 kwietnia 2020 roku.
 8. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 9. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy.
 10. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 11. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 12. W wypadku Klientów niebędącymi Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 13. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.
 14. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 15. Mając na względzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)(Dz.U.UE.L.2013.165.1 z dnia 2013.06.18) informujemy, iż pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL znajduje się internetowa platforma rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną tzw. ODR – Online Dispute Resolution.  Za pomocą powyższej platformy Konsument lub przedsiębiorca ma możliwość podjęcia próby pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego towarów lub usług zakupiony poprzez sieć Internet. Sklep Internetowy informuje, iż nie zobowiązuje się do korzystania z tej formy rozstrzygania sporu chyba, że wyraźnie to przyzna podczas sporu z danym Konsumentem.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl